برای همیشه اینجا…

«رضا بقضائک و تسلیماً لامرک و لامعبود سواک یا غیاث المستغیثین»

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.